October 02, 2010

فصل آب های سرد خزری

فصل آب های سرد خزری

فصل آب های سرد خزری آرام آرام شروع می شود. جریان آب سرد و گرم نه فقط برعکس که کوران های آبهای گرم ، کم و کمتر و در میان موج های کم کم بزرگ و بزرگتر آب های سرد همسایه شمالی گم می شوند. انگار نه انگار که همین دو سه هفته قبل ، همین دو جریان با هم برابری می کردند. از ساحل که دورتر می شوی ، یک کیلومتر ، دو تا یا بیشتر ، آنقدر که خشکی ، بشود «ساحلِ دور» اوضاع سختتر هم میشود. آب های سرد خزری مسلطند، ........... موج های سرد ، آب سنگین و عضلاتی که تاب جنگیدن ندارند. طاقت آدمی کمتر می شود حالا از همین چند روز قبل.......... همین جاهاست که «اعماق » آدم را می کِشَند. نه.... «می طلبند» .

چقدر فرق هست این جاها با آن ساحل نزدیکی که آدم هایی که در آنند و همان جلوها غرق می شوند و من دوستشان ندارم. لعنتی ها ....... خزر برای تفریح نیست. برای همین است که آسان غرق می شوید.... خزر فقط جای زندگی نیست ؛ همه روح زندگی ماست.

No comments: