September 02, 2010

الفبای افغان

الفبای افغان1. یادمان رفته بود مخملباف هنرمند هم هست. هنرمند خوبی هم هست. آن روز ها که بود ، فیلم خوب می ساخت. مستند بهتر می ساخت. چه در فرم و چه در ایده خلاقیت و ظرافتی داشت که فوران می کرد . مهاجرت و بی مرزی نبوغ و خلاقیت را می کشد... کشت . متاسفم . همین.2. الفبای افغان مستندی است برای شرمسار شدن . برای خجالت کشیدن. وقتی مخملباف صبورانه زندگی افغان های مهاجر در ایران را نشان می دهد که از جنگ ، بی آبی ، بی نانی پناه آورده اند ،اما از حداقل ها هم محرومند و زیبایی هنوز در چشمانشان هست آدم از آدمیتش خجالت می کشد. خب وقتی مدرسه ای ایرانی برای آموزش شان نیست لاجرم باز می گردند به سوی تنهای کسی که بهشان چیزی می آموزاند : یعنی طالب .3. با این همه سختی و حقارت ... این همه عذاب وجدان ... این همه شرم ... این همه احساس گناه ... چگونه به زندگی امیدوارند پسران و دختران افغان؟ ... مخلملباف خوب ساخته فیلم را. بعد از نه سال هنوز آدم را میخکوب می کند و بوی کهنگی ندارد.

1 comment:

دمادم said...

آخرین کاری که از مخملباف دیدم فریاد مورچگان بود که می توانست مستندی تکان دهنده باشد اما کاملا مستند نبود. نکته ی جالب در فیلم های مخملباف جسارت او در طرح موضوعات ناب است.