January 20, 2010

بیلی بثگیت

بیلی بثگیت

 

بیلی بتگیت رمان مشهور و تکان دهنده ای است از ا.ال.دکتروو (doctorow) که در همان سال ها با بازنویسی تام استوپارد توسط رابرت بنتون که «کرامر علیه کرامر» و «ننگ بشری» را ساخته ، ساخته شده است. داستان روایت تکنیکی و پیچیده ای است از داستانی ساده که تصویر دقیقی از جامعه پر تلاطم و بحرانی سال های دهه سی آمریکا ارائه می کند. داستان روایت پسری نوجوان است از محله فقیر نیویورک که خیلی اتفاقی با گانگستری حرفه ای که باند و مجموعه گسترده و سازمان یافته ای از جرائم را مرتکب می شوند را تحت هدایت خود دارد و البته خیلی بیرحم که زود آدم های اخلال گر در کار را می کشد!  و همان ابتدای فیلم یکی از اعضا ارشد اما خائن باند خودش را به سبعانه ترین وجه ممکن می کشد (پاهایش را در سطل سیمانی دفن می کند و بعد ...)  و معشوقه اش را تصاحب می کند که بعد می فهمیم زنی متاهل است که شوهرش از ثروتمندان پر نفوذ آمریکاست-بعد در مسیر دادگاهی شدن تلاش های زیادی برای جلب نظر مثبت افکار عمومی می کند در همان حال که فیگور های مثبت می گیرد مرتکب خلاف و قتل هم می شود با خونسردی! و درنهایت علیرغم تبرئه در یک دادگاه ، به دادگاه دیگری خوانده می شود ودر حالیکه به استیصال مطلق رسیده و در یک حمله ناگهانی همه اعضا گروهش با خودش توسط باند یکی از کسانی که فکر می کرد متحدش هستند به رگبار بسته می شوند. بدیهی است که جوان خوش شانس داستان لحظاتی قبل از گروه اخراج شده! وگرنه زنده نمی ماند تا این ماجرا را تعریف کند. در همین بین رابطه ای عاشقانه بین زن (نیکول کیدمن) و پسر اتفاق می افتد و البته پسر همه خرده جنایت هایی که در باند اتفاق می افتد در یاد دارد... نمی دانم چرا از این سیاق فیلم ها خوشم می آید... 

No comments: