January 19, 2010

موج آفرینی ماریو بارگاس یوسا

موج آفرینی ماریو بارگاس یوسا

 

 

این کتاب موج آفرینی را باید کشکول یوسا نامید. مجموعه ای از مقالات پراکنده یوسا که مهدی غبرایی ترجمه کرده و البته خیلی خوب و با حوصله در آورده. مقاله اول کتاب «کشور هزار چهره» یادداشتی است که یوسا با آن زادگاه خود را «حسابی» روایت کرده و به گمانم ما را با آن دنیایی که از آن بسیار بی اطلاعیم ؛ میراث اینکا ها و فرهنگ و تمدن اقوام آند و بازماندگان آنها در دنیای مدرن آشنا می کند والبته بیشتر از زندگی خودش و رابطه اش با پرومی گوید. مقاله بعدی در باره مادرید است.  «بزرگترین آرزویم رفتن به پاریس بود .... ولی سر از مادرید در آوردم.» و نگاه انتقادی او از جامعه و دانشگاه عصر فرانکو. چند مقاله بعدی راجع به کوباست و سفر او به آن کشور. بعد مقاله فوق العاده ای در مورد همینگوی دارد و جشن بیکرانش (که فرهاد غبرایی ترجمه کرده و واقعاً کتابی دوست داشتنی است). بعد دو مقاله درباره بونوئل که اولی گزارشی است از دیدارش با او و دومی به فیلم های او می پردازد. بعد چند مقاله راجع به بزرگترین نویسندگان و شخصیتهای فرهنگی فرانسه در اواسط قرن بیستم نوشته:  سیمون دوبوآر ، ژرژ باتای ، آلبر کامو و سارتر و مفصل «ماندارن ها»یش را ستوده.  ازاینجا به بعد نگاه یوسا کم کم به جهان انگلیسی زبان جلب می شود . اول مقاله ای راجع به دابلینی های جویس. بعد به دفترچه طلایی لسینگ که ارزش بالایی در ادبیات فمینسیتی دارد. بعد مقاله ای راجع به آیزیا برلین. و بعد ستایش بی حدی که نثار فاکنر و آمریکای او می کند. «آمریکای خشن ، عامی و متعصب». مقاله بعدی راجع به دوس پاسوس است: «دوس پاسوس فقط یک چیز را ابداع کرد: هنر روایت. اما همین برای آفرینش عالمی کفاف می دهد.» و بابل مدرنی که در سه گانه اش ساخته. (دو جلدش تحت عنوان ینگه دنیا به فارسی در آمده). درباره سال بلو و واسلا هاول هم مقاله دارد ، قبل از اینکه نوبل را برده باشند. در انتها دوباره به پرو می رسد و راجع به نویسندگی و وضع فرهنگی پرو و بعد مقاله موّسعی راجع به کودتا در پرو: «داستان یک کشتار» و بعد خودش و جامعه پرو می نویسد. فارغ ازاینها مقالاتی راجع به نیکاراگوئه و جام جهانی و حتی پسرش هم در کتاب گذاشته است. خلاصه مفصلاً کشکول یوساست که مقالاتش را تا قبل از دهه نود میلادی پوشش میدهد.  

No comments: